Specjalizujemy się w sprzedaży samochodów kempingowych i kamperów uznanej marki Hymer oraz docenianych przez klientów kamperów Sunlight. Proponujemy profesjonalne doradztwo w zakupie na każdym jego etapie. Od wyboru modelu, przez skonfigurowanie wyposażenia, po finansowanie.
Uwielbiają być w ruchu. Wysokiej jakości powierzchnie i ergonomiczne rozwiązania kuchenne po nowoczesne koncepcje oświetlenia i niebiański komfort snu w rozkładanym łóżku. Rozpocznij swoją podróż już teraz z gwarancją dobrego samopoczucia i spraw, aby każdy cel stał się ulubionym miejscem z Twoim Bürstnerem. Zawsze i wszędzie, podróżuj gdzie chcesz. Nie zapomnij zapiąć pasów!
Specjalizujemy się w sprzedaży samochodów kempingowych i kamperów uznanej marki Hymer oraz docenianych przez klientów kamperów Sunlight. Proponujemy profesjonalne doradztwo w zakupie na każdym jego etapie. Od wyboru modelu, przez skonfigurowanie wyposażenia, po finansowanie.
CROSSCAMP
Żyj bez ograniczeń
CROSSCAMP
Żyj bez ograniczeń

Polityka prywatności

Poniższa Polityka Cookies określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora Serwisu.

1. WSTĘP

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych obecnych oraz potencjalnych Klientów firmy Hymer Poznań Sp. z o.o, w tym osób odwiedzających stronę internetową Hymer Poznań (dalej „Użytkownicy”). Hymer Poznań szanuje Państwa prywatność. Niezależnie od tego, czy w stosunkach z firmą Hymer Poznań występują Państwo jako klient, konsument, osoba zainteresowana naszymi usługami i produktami itp., mają Państwo prawo do ochrony swoich Danych Osobowych. Dane te mogą odnosić się do imienia i nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail, ale także innych danych, takich jak numer identyfikacyjny pojazdu (VIN), danych geolokalizacyjnych itp.

W niniejszej Ogólnej Polityce Prywatności i Ochrony Danych Osobowych (dalej jako „Polityka") opisujemy, w jaki sposób zbieramy Państwa Dane Osobowe i dlaczego je zbieramy, co robimy z Państwa Danymi Osobowymi, komu je udostępniamy, w jaki sposób je chronimy, a także jakich wyborów mogą Państwo dokonać odnośnie swoich Danych Osobowych.

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania Danych Osobowych w ramach różnych usług, narzędzi, aplikacji, stron internetowych, portali, promocji sprzedaży (online), akcji marketingowych, sponsorowanych platform społecznościowych itp., które są dostarczane lub obsługiwane przez nas lub w naszym imieniu. Niniejsza Polityka zawiera ogólne zasady i objaśnienia. Uzupełniają ją oddzielne klauzule obowiązku informacyjnego dotyczące ww. konkretnych usług, narzędzi, aplikacji, stron internetowych, portali, promocji sprzedaży (online), działań marketingowych, sponsorowanych platform społecznościowych itp. Te klauzule obowiązku informacyjnego będą Państwu przekazywane, gdy Państwa Dane Osobowe będą przetwarzane w ramach wyżej wymienionych aktywności (na przykład za pośrednictwem stron internetowych, portali, indywidualnych usług komunikacyjnych, newsletterów, przypomnień, ankiet, ofert, wydarzeń itp.).

Niniejsza Polityka ma zastosowanie do wszystkich Danych Osobowych gromadzonych i wykorzystywanych przez (lub w imieniu) Hymer Poznań Sp. z o.o., łącznie określanych w niniejszej Polityce jako „Hymer Poznań", „my", „nas” i „nasze”.

Jeśli akceptują Państwo postanowienia niniejszej Polityki, to jednocześnie zgadzają się na przetwarzanie Państwa Danych Osobowych w sposób określony w niniejszej Polityce.

Na końcu niniejszej Polityki znajdą Państwo definicje używanych w niej kluczowych pojęć pisanych wielką literą (np. Dane Osobowe, Przetwarzanie, Administrator Danych).

2. KTO ODPOWIADA ZA PRZETWARZANIE PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?

Podmiotam odpowiedzialnym za Przetwarzanie Państwa Danych Osobowych (Administratorem Danych) jest:

Hymer Poznań Sp. z o.o Poznańska 10,  62-080 Sady

3. Z KIM MOGĄ SIĘ PAŃSTWO KONTAKTOWAĆ W RAZIE PYTAŃ LUB WNIOSKÓW?

W przypadku jakichkolwiek pytań, skarg związanych ze stosowaniem niniejszej Polityki i Przetwarzaniem Danych Osobowych lub wniosków związanych z przysługującymi Państwu prawami mogą Państwo skontaktować się z nami poprzez Punkt Kontaktowy Ochrony Danych:

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:
Joanna Maruszewska iodo@bonkowscy.pl
4. KLUCZOWE ZASADY
Dbamy o powierzone nam Dane Osobowe i zobowiązujemy się do ich przetwarzania w sposób uczciwy, przejrzysty i bezpieczny. W tym celu Hymer Poznań stosuje następujące zasady:

 • Zgodność z prawem: będziemy zbierać i przetwarzać Państwa Dane Osobowe wyłącznie w sposób zgodny z prawem, rzetelny i przejrzysty.
 • Minimalizacja danych: ograniczymy gromadzenie Państwa Danych Osobowych do tego, co jest adekwatne i niezbędne do osiągnięcia celów, dla których zostały zgromadzone.
 • Ograniczenie celu: zbieramy Państwa Dane Osobowe wyłącznie w określonych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach oraz nie będziemy przetwarzać Państwa Danych Osobowych w sposób niezgodny z tymi celami.
 • Prawidłowość: dbamy o to, by przechowywane Dane Osobowe były prawidłowe i aktualne.
 • Bezpieczeństwo i ochrona danych: w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony danych na odpowiednim poziomie wdrażamy środki techniczne i organizacyjne, uwzględniając między innymi charakter Danych Osobowych podlegających ochronie.
 • Dostęp i sprostowanie danych: będziemy przetwarzać Państwa Dane Osobowe w sposób zapewniający potwierdzenie, czy są one przetwarzane, oraz dostęp do tych Danych i uzyskanie żądanych informacji wraz z żądaniem sprostowania swoich Danych Osobowych zgodnie z Państwa prawami.
 • Ograniczony okres przechowywania danych: będziemy przechowywać Państwa Dane Osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami i regulacjami dotyczącymi ochrony danych i nie dłużej niż jest to konieczne do osiągnięcia celów, dla których zostały zgromadzone lub gdy wymaga tego przepis prawa.
 • Zabezpieczenia odnośnie stron trzecich: zapewnimy, że dostęp do Danych Osobowych przez strony trzecie (i przekazywanie im Danych Osobowych) odbywać się będzie zgodnie z obowiązującym prawem i odpowiednimi zabezpieczeniami umownymi.
 • Zgodność z prawem marketingu bezpośredniego i wykorzystania plików cookies: zapewniamy, że wysyłanie materiałów promocyjnych i umieszczanie plików cookies na Państwa komputerze odbywa się zgodnie z obowiązującym prawem.
5. PRZETWARZANIE PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH: JAKIE DANE OSOBOWE ZBIERAMY I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ
Za każdym razem, gdy zostaną Państwo poproszeni o podanie swoich Danych Osobowych, będą jasno poinformowani o tym, które z Państwa Danych Osobowych są zbierane. Ta informacja zostanie Państwu przekazana w formie odpowiedniej klauzuli obowiązku informacyjnego uwzględnionej przy określonych usługach (w tym usługach komunikacyjnych), portalach internetowych, newsletterze elektronicznym, przypomnieniach, ankietach, ofertach, zaproszeniach na wydarzenia itp.

Należy pamiętać, że zgodnie z przepisami o ochronie danych Państwa Dane Osobowe mogą być przetwarzane, jeśli:

 • wyrazili Państwo zgodę na Przetwarzanie (w ten sposób, w jaki zostało to opisane w klauzuli obowiązku informacyjnego odnoszącej się do tego konkretnego Przetwarzania). W razie wątpliwości, zawsze mają Państwo prawo do wycofania swojej zgody w dowolnym czasie; lub
 • jest to niezbędne do wykonania umowy, której są Państwo stroną; lub
 • w przypadku określonego Przetwarzania, działamy w oparciu o nasz uzasadniony interes, pod warunkiem, że nadrzędny charakter wobec niego nie mają Państwa interesy lub podstawowe prawa i wolności. Istnienie takiego uzasadnionego interesu zostanie Państwu należycie przedstawione w formie klauzuli obowiązku informacyjnego odnoszącej się do tego konkretnego Przetwarzania;
 • jest to wymagane przez prawo.
6. DLA JAKICH CELÓW PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE

Będziemy przetwarzać Państwa Dane Osobowe wyłącznie w określonych, jednoznacznych i zgodnych z prawem celach i nie będziemy dalej przetwarzać ich w sposób niezgodny z tymi celami.

Takim celem może być wykonanie złożonego przez Państwa zamówienia, wykonanie umowy, poprawa jakości naszych usług w oparciu o Państwa opinię o wizycie na naszych stronach internetowych lub portali, ogólna poprawa jakości naszych produktów lub usług, oferowanie usług lub aplikacji, komunikacja i działania związane z marketingiem, profilowanie w ramach marketingu itp. Cel każdego Przetwarzania Państwa Danych Osobowych jest określony w szczególnej klauzuli obowiązku informacyjnego odnoszącej się do tego konkretnego Przetwarzania. Informacje na temat konkretnych klauzul obowiązku informacyjnego są udostępniane na przykład przez strony internetowe lub portale, w aplikacjach, newsletterze elektronicznym itp.

7. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W SPOSÓB ZAPEWNIAJĄCY ICH PRAWIDŁOWOŚĆ I AKTUALNOŚĆ

Przechowywanie Danych w sposób zapewniający ich prawidłowość i aktualność jest dla nas bardzo ważne. Prosimy, aby Państwo poinformowali nas o wszelkich zmianach lub błędach w Państwa Danych Osobowych tak szybko, jak to możliwe. Podejmiemy odpowiednie kroki, aby upewnić się, że wszelkie nieprawidłowe lub nieaktualne Dane Osobowe zostaną usunięte lub odpowiednio dostosowane.

8. DOSTĘP DO PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

Mają Państwo prawo dostępu do Państwa Danych Osobowych, które przetwarzamy, a także – jeśli Państwa Dane Osobowe są niedokładne lub niekompletne – do żądania ich poprawienia lub usunięcia. Jeśli potrzebują Państwo dodatkowych informacji dotyczących swoich praw do prywatności lub chcieliby Państwo skorzystać z tych praw, prosimy skontaktować się z nami.

9. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE

Będziemy przechowywać Państwa Dane Osobowe w sposób zgodny z przepisami o Ochronie Danych i tylko tak długo, jak to konieczne dla celów, dla których je przetwarzamy, lub dla zachowania zgodności z prawem, lub gdy zachowania Państwa Danych przez jakiś czas wymaga przepis prawa.

Odpowiednie informacje zostaną także podane w konkretnych klauzulach obowiązku informacyjnego, które będą Państwu przekazywane, gdy Państwa Dane Osobowe będą przetwarzane.

10. OCHRONA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

W celu zagwarantowania ochrony Państwa Danych Osobowych przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utraceniem, zmodyfikowaniem, nieuprawnionym ujawnieniem lub nieuprawnionym do nich dostępem zastosowaliśmy odpowiedni zestaw środków technicznych i organizacyjnych. Zostały one specjalnie zaprojektowane z uwzględnieniem naszej infrastruktury IT, potencjalnego wpływu na Państwa prywatność i związane z tym koszty oraz zgodnie z aktualnymi standardami branżowymi i praktyką.

Państwa Dane Osobowe mogą podlegać przetwarzaniu przez Przetwarzającego Dane będącego osobą trzecią tylko w przypadku, gdy ten Przetwarzający Dane zobowiąże się do stosowania niniejszych technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa danych.

Utrzymanie bezpieczeństwa Danych Osobowych oznacza ochronę ich poufności, uczciwości i dostępności: 

 1. Poufność: będziemy chronić Państwa Dane Osobowe przed niechcianym ujawnieniem osobom trzecim.
 2. Uczciwość: będziemy chronić Państwa Dane Osobowe przed modyfikacją przez nieupoważnione osoby trzecie.
 3. Dostępność: zapewnimy, że upoważnione strony będą w stanie uzyskać dostęp do Danych Osobowych w razie potrzeby.

Nasze procedury bezpieczeństwa Danych obejmują: bezpieczeństwo dostępu, systemy kopii zapasowych, monitorowanie, przegląd i utrzymanie systemów, zarządzanie incydentami bezpieczeństwa, zapewnienie ciągłości działania itp.
11. WYKORZYSTYWANIE PLIKÓW COOKIES LUB PODOBNYCH NARZĘDZI

Na naszych stronach internetowych wykorzystujemy pliki cookies. Dzięki temu jesteśmy w stanie zapewnić Państwu większy komfort podczas przeglądania strony internetowej oraz umożliwia nam to wprowadzanie na niej ulepszeń.

12. UJAWNIANIE DANYCH OSOBOWYCH
W zależności od celów, dla jakich zbieramy Państwa Dane Osobowe, możemy ujawnić je poniższym kategoriom odbiorców, którzy następnie będą je przetwarzać jedynie w ramach wskazanych celów: 

 1. W ramach naszej organizacji Hymer Poznań:
  • Naszym upoważnionym pracownikom;
  • Podmiotom należącym do naszej sieci Autoryzowanych Dilerów;
 2. Zewnętrzni partnerzy biznesowi:
  • Agencje reklamowe, marketingowe i promocyjne działające w naszym imieniu: aby pomóc nam dostarczyć i analizować efektywność naszych kampanii reklamowych i promocyjnych;
  • Partnerzy handlowi: na przykład zaufane firmy, które mogą wykorzystać Państwa Dane Osobowe, aby świadczyć usługi i/lub produkty, o które Państwo prosili i/lub które mogą Państwu dostarczać materiały marketingowe (pod warunkiem, że wyrazili Państwo zgodę na ich otrzymywanie). Prosimy takie firmy, aby zawsze postępowały zgodnie z obowiązującymi przepisami i niniejszą Polityką oraz zwracały szczególną uwagę na poufność informacji osobistych;
  • Usługodawcy Hymer Poznań: firmy, które świadczą usługi na rzecz lub w imieniu Hymer Poznań, w celu świadczenia takich usług (na przykład Hymer Poznań może ujawnić Państwa Dane Osobowe zewnętrznym dostawcom usług związanych z IT);
 3. Inne strony trzecie:
  • gdy jest to wymagane przez prawo lub zgodnie z prawem konieczne do ochrony Hymer Poznań:
   • – dla przestrzegania prawa, żądań organów państwowych, nakazów sądowych, procedur prawnych, obowiązków związanych ze zgłaszaniem i udzielaniem informacji organom itp.;
   • – dla weryfikowania lub egzekwowania zgodności z politykami i umowami Hymer Poznań; oraz
   • – w celu ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa Hymer Poznań i/lub naszych klientów;
  • w związku z transakcjami korporacyjnymi: w kontekście przeniesienia lub zbycia całości lub części swojego przedsiębiorstwa lub w inny sposób w związku z połączeniem, konsolidacją, zmianą kontroli, reorganizacją lub likwidacją całości lub części działalności Hymer Poznań.

Należy pamiętać, że odbiorcy zewnętrzni wymienieni w punktach b) i c) powyżej – szczególnie usługodawcy, którzy mogą oferować produkty i usługi za pośrednictwem ich własnych kanałów – mogą zbierać od Państwa Dane Osobowe oddzielnie. W takim przypadku te podmioty ponoszą wyłączną odpowiedzialność za przetwarzanie i kontrolę nad takimi Danymi Osobowymi, a Państwa kontakty z nimi będą podlegać ich zasadom i warunkom.

 

13. WYKORZYSTANIE MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH

Jeśli korzystając z narzędzia Hymer Poznań (strony internetowej,...), używają Państwo określonego loginu z mediów społecznościowych (na przykład konta Facebook), Hymer Poznań zarejestruje Państwa Dane Osobowe dostępne w tych mediach społecznościowych, a korzystanie z takich mediów społecznościowych oznacza, że wyraźnie zezwolili Państwo na przekazanie Danych Osobowych zarejestrowanych przez Hymer Poznań za pośrednictwem narzędzi tego medium społecznościowego.

Hymer Poznań czasami ułatwia publikację Danych Osobowych za pośrednictwem mediów społecznościowych. Media społecznościowe mają własną politykę prywatności, którą muszą Państwo wziąć pod uwagę, jeżeli z nich Państwo korzystają. Przypominamy, że publikowanie treści w mediach społecznościowych może mieć określone konsekwencje, w tym dla Państwa prywatności lub prywatności osób, których Dane Osobowe Państwo udostępniają, np. brak możliwości wycofania opublikowanej treści w krótkim czasie. Są Państwo w pełni odpowiedzialni za to, co jest przez Państwa publikowane. Hymer Poznań nie ponosi żadnej odpowiedzialności w tym zakresie.

 

 
14. PAŃSTWA WYBORY I PAŃSTWA PRAWA
Chcemy, aby nasze działania były dla Państwa tak przejrzyste, jak to tylko możliwe, tak aby mogli Państwo dokonać racjonalnych wyborów co do tego, w jaki sposób mamy wykorzystywać Państwa Dane Osobowe.

 • Państwa Dane Osobowe

  Zawsze mogą Państwo skontaktować się z nami, aby dowiedzieć się, jakie Państwa Dane Osobowe mamy i jakie jest ich pochodzenie. W pewnych okolicznościach mają Państwo prawo otrzymać kopię przekazanych nam Danych Osobowych w powszechnie używanym, ustrukturyzowanym formacie do odczytu maszynowego lub wystąpić o przeniesienie Państwa Danych Osobowych do dowolnej, wybranej przez Państwa strony trzeciej.

 • Państwa poprawki

  W przypadku znalezienia błędu w swoich Danych Osobowych lub jeśli uznają Państwo, że są one niepełne, nieaktualne lub nieprawidłowe, mogą Państwo żądać od nas ich poprawienia lub uzupełnienia.

 • Państwa żądanie ograniczenia

  Mają Państwo prawo żądać ograniczenia Przetwarzania swoich Danych Osobowych (np. w razie zakwestionowania prawidłowości Państwa Danych Osobowych, gdy nie są one potrzebne do celów przetwarzania). 

 • Państwa zastrzeżenia

  Mogą Państwo sprzeciwić się wykorzystywaniu swoich Danych Osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu, chyba że będą istniały prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania określone w przepisach lub gdy przetwarzanie niezbędne jest w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń).

  Mogą Państwo również sprzeciwić się wykorzystywaniu swoich Danych Osobowych do celów marketingu bezpośredniego lub udostępnianiu ich podmiotom zewnętrznym w tym samym celu.

 • Państwa prawo do wycofania zgody

  W każdej chwili mają Państwo możliwość wycofać swoją zgodę na dalsze Przetwarzanie Danych Osobowych, którą nam Państwo udzieliliście.

 • Państwa prawo do zapomnienia

 • Ponadto mogą Państwo żądać od nas usunięcia dotyczących Państwa Danych Osobowych (z wyjątkiem niektórych przypadków, na przykład w celu udowodnienia transakcji, dochodzenia lub obrony roszczeń bądź gdy jest to wymagane przez prawo).

 • Państwa prawo do skargi

 • Prosimy pamiętać również, że mają Państwo także prawo złożyć skargę na Hymer Poznań Sp. z o.o. jako na Administratora Danych do odpowiedniego urzędu ochrony danych („Prezes Urzędu Ochrony Danych").

15. INFORMACJE PRAWNE

Wymogi niniejszej Polityki stanowią uzupełnienie i nie zastępują żadnych innych wymogów istniejących w ramach prawa o ochronie danych. W przypadku sprzeczności pomiędzy treścią niniejszej Polityki a wymaganiami przepisów prawa o ochronie danych, pierwszeństwo ma prawo o ochronie danych.

Hymer Poznań może zmienić niniejszą Politykę w dowolnym momencie, np. w celu dostosowania do aktualnych przepisów prawa o ochronie danych, z uwagi na decyzje lub inne akty organów państwa lub w związku z potrzebą doskonalenia świadczenia naszych usług. O wszelkich zmianach będziemy na bieżąco informować poprzez opublikowanie aktualnej wersji niniejszej Polityki na stronie internetowej www.hymerpoznan.pl

16. DEFINICJE

W niniejszej Polityce następujące terminy mają następujące znaczenie:

 1. Administrator Danych oznacza organizację, która określa cele przetwarzania i środki, za pomocą których przetwarzane są Państwa Dane Osobowe.
  O ile nie poinformujemy inaczej, Administratorem Danych jest Hymer Poznań Sp. z o.o. Dalsze informacje mogą zostać Państwu przekazane za pośrednictwem oddzielnej klauzuli obowiązku informacyjnego, która na przykład zostanie uwzględniona w określonych usługach (w tym usługach komunikacyjnych), newsletterach elektronicznych, przypomnieniach, ankietach, ofertach, zaproszeniach na wydarzenia itp.

 2. Przetwarzający Dane oznacza osobę lub organizację przetwarzającą Państwa Dane Osobowe w imieniu Administratora Danych.


 3. Dane Osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej lub umożliwiające pośrednio Państwa identyfikację, takie jak na przykład imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, numer identyfikacyjny pojazdu (VIN), geolokalizacja itp.

 4. Przetwarzanie oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na Państwa Danych Osobowych lub zestawach takich Danych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, tak jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, uzyskiwanie dostępu i wszelkie formy użytkowania Danych Osobowych.
ul. Poznańska 10
62-080 Sady k. Poznania
(+48) 61 677 01 01
info@hymerpoznan.pl
Godziny otwarcia: 
Pon-Pt | 8:00-17:00
Sb | 9:00-14:00
Do góry
Polityka prywatności
crossmenu